Gkmob.com

उपमा अलंकार के उदाहरण?

नीलिमा चन्द्रमा जैसी सुन्दर है.