Gkmob.com

मुनि का शब्द रूप क्या है

Muni Shabd Roop in Sanskrit for you by gkmob with all विभक्ति and वचन by gkmob. So go below and know all about Shabd Roop of Muni in Sanskrit. And we hope मुनि का शब्द रूप क्या है prasn ka uttar mil gaya hoga.

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमामुनिःमुनीमुनयः
द्वितीयामुनिम्मुनीमुनीन्
तृतीयामुनिनामुनिभ्याम्मुनिभिः
चतुर्थीमुनयेमुनिभ्याम्मुनिभ्यः
पंचमीमुनेःमुनिभ्याम्मुनिभ्यः
षष्‍ठीमुनेःमुन्योःमुनीनाम्
सप्‍तमीमुनौमुन्योःमुनिषु
सम्बोधनहे मुने!हे मुनी!हे मुनयः!