Gkmob.com

फल का शब्द रूप क्या होगा | Fal shabd roop

Fal Shabd Roop in Sanskrit for you by gkmob with all विभक्ति and वचन by gkmob. So go below and know all about Fal Ke Roop in Sanskrit. Fal Shabd Roop In Sanskrit – फल शब्द के रूप – भेद, चिह्न उदाहरण (संस्कृत व्याकरण).

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाफलम्फलेफलानि
द्वितीयाफलम्फलेफलानि
तृतीयाफलेनफलाभ्याम्फलैः
चतुर्थीफलायफलाभ्याम्फलेभ्यः
पंचमीफलात्फलाभ्याम्फलेभ्यः
षष्ठीफलस्यफलयोःफलानाम्
सप्तमीफलेफलयोःफलेषु
सम्बोधनहे फलम् !हे फले !हे फलानि !