Gkmob.com

किम् का शब्द रूप क्या है

Kim Shabd Roop in Sanskrit for you by gkmob with all विभक्ति and वचन by gkmob. So go below and know Kim shabd roop tino lingo mein In sanskrit like किम् शब्द स्त्रील्लिंग रूप, किम् शब्द नपुंसकलिंग रूप and किम् शब्द नपुंसकलिंग रूप by gkmob.

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाकःकौके
द्वितीयाकम्कौकान्
तृतीयाकेनकाभ्याम्कैः
चतुर्थीकस्मैकाभ्याम्केभ्यः
पंचमीकस्मात्काभ्याम्केभ्यः
षष्ठीकस्यकयोःकेषाम्
सप्तमीकस्मिन्कयोःकेषु

किम् शब्द स्त्रील्लिंग रूप

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाकाकेका:
द्वितीयाकाम्कौका:
तृतीयाकयाकाभ्याम्काभि:
चतुर्थीकस्येकाभ्याम्काभ्य:
पंचमीकस्या:काभ्याम्काभ्य:
षष्ठीकस्या:कयोःकासाम्
सप्तमीकस्याम्कयोःकासु

किम् शब्द नपुंसकलिंग रूप

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाकिम्केकानि
द्वितीयाकिम्केकानि
तृतीयाकेनकाभ्याम्कै:
चतुर्थीकस्मेंकाभ्याम्केभ्य:
पंचमीकस्मात्काभ्याम्केभ्य:
षष्ठीकस्यकयोःकेषाम्
सप्तमीकस्मिन्कयोःकाषु