Gkmob.com

स्थाई भाव की संख्या? Sthayibhav ki sankhya?

स्थाई भाव की संख्या ११ है.