www.gkmob.com

"जाबो ना केनो जाबो" लिखा था

"jaabo na keno jaabo" likha tha : "जाबो ना केनो जाबो" तस्लीमा नसरीन ने लिखा था। 

Similar to Jaabo na keno jaabo likha tha

For Latest Questions : Click Here