Gkmob.com

अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि मापन किस परीक्षण से करते हैं | Ashikshit vyakti balakon ki buddhi mapan kis pareekshan se karte hain

ashikshit vyakti balakon ki buddhi mapan kis pareekshan se karte hain : अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण द्वारा परीक्षण से करते हैं।