Gkmob.com

अपेक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा | Apeksha shabd ka vilom shabd kya hoga

apeksha shabd ka vilom shabd kya hoga : अपेक्षा शब्द का विलोम शब्द उपेक्षा होगा।