Gkmob.com

विश्‍व का ‘कहवा पत्‍तन’ कहलाता है?

vish‍va ka ‘kahava pat‍tan’ kahalaata hai : विश्‍व का ‘कहवा पत्‍तन’ साओपालो कहलाता है।