Gkmob.com

उत्‍तरामचरितम् के लेखक कौन हैं? Uttaramcharitam ke lekhak kaun hain?

उत्‍तरामचरितम् के लेखक भवभूति हैं।