Gkmob.com

उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा

utkarsh shabd ka vilom shabd kya hoga : उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द अपकर्ष होगा।