Gkmob.com

तूती बोलना मुहावरे का अर्थ?

 प्रभाव जमाना.