Gkmob.com

प्रकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा

prakaash shabd ka vilom shabd kya hoga : प्रकाश शब्द का विलोम शब्द अंधकार होगा।