Gkmob.com

पहले मै सन्नाटा बुनता हूँ

सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय.