Gkmob.com

'नयन' का शुद्ध सन्धि विच्छेद है | Nayan ka shuddh sandhi vichchhed hai

nayan ka shuddh sandhi vichchhed hai : 'नयन' का शुद्ध सन्धि विच्छेद ने + अन है।