Gkmob.com

Kadhai se gira chulhe me pada?

Kaugdhhaii sa gara calha ma paugdha mahavara ka aratha ha?

एक विपत्ति से छूटकर किसी दूसरी विपत्ति में पड़ जाना.